زهره صحت


 متولد یک ماه گرم 1356

 کارشناسی ارشد رشته EMBA